Grant od Nadácie Pontis

Základná škola Dominika Tatarku získala grant  600 € od Nadácie Pontis Nadačný fond Západoslovenskej energetiky. Garantom grantu bola Zuzka Bednárová. Názov projektu, ktorý napísala v spolupráci s vedením školy bol: Interaktívna škola.

Finančné prostriedky boli účelovo viazané a škola ich využila na zakúpenie moderných učebných pomôcok -  dvoch vizualizérov.

Prečo práve vizualizéry?

Ide o zariadenie podobné spätným projektorom.  Vizualizéry dokážu snímať a premietať nielen priesvitné fólie, ale aj akékoľvek tlačivá či priestorové predmety. V spojení s počítačom, môžeme povedať, že sa jedná o 3D scanner.. Jednak je schopný zobraziť priehľadné fólie a zároveň ale zobrazuje aj nepriehľadné tlačivá, knihy či fotografie. Navyše, dokáže snímať aj priestorové predmety.

Vizualizér sa najčastejšie používa v spojení s dataprojektorom, pretože až s jeho pomocou dokáže vytvoriť kvalitný obraz požadovanej veľkosti.

V súčasnej dobe sa preto vizualizéry používajú  v školstve k digitalizácii akýchkoľvek predlôh, od priesvitiek, cez diarámčeky až po nerasty či iné problematicky prenosné učebné pomôcky. Takto digitalizované predmety sú potom vo formáte JPEG uložené napr. na školskom serveri, odkiaľ si ich môžu učitelia pod heslom zdieľať, dopĺňať do svojich prezentácií a výučbových programov, čo vedie k vysokému skvalitneniu výučby.

Touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať garantovi projektu Zuzke Bednárovej a Nadácii Pontis za to, že sme mohli  vyučovanie pomocou projektu Interaktívna trieda zmodernizovať a prispieť k skvalitneniu vyučovacieho procesu na našej základnej škole.

Fotogaléria 

 

 

Vyhodnotenie 14. ročníka súťaže "O cenu Dominika Tatarku"

Vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže sa konalo 27.mája 2016 za účasti odbornej poroty
                           v 1.kategórii :   PaedDr. Eva Žibrunová – predseda,

                                                   redaktorka TV Markíza Katarína Tekeľová,

                                                   Mgr. Želmíra Cingelová,

                           v 2.kategórii :  spisovateľ Rudolf  Dobiáš,

                                                   spisovateľka Viera Procházková,

                                                   Mgr. Anna Jančová,

starostu obce, pozvaných hostí a súťažiacich.

 

Umiestnenie  bolo nasledovné:

 

 

1. kategória : žiaci ZŠ do 15 rokov

 

Čestné uznania:

1. Nina Pavlovičová, ZŠ Slov. partizánov,  Považská Bystrica,

2. Viktória Barošová,    ZŠ s MŠ Hriňová, okres Detva ,      
3. Simona Haringová, ZŠ Jána Bakossa,  Banská Bystrica.

 

Cena riaditeľky Považskej knižnice v Považskej Bystrici:
Katarína Podhradská, ZŠ Slov. partizánov, Považská Bystrica,

Cena riaditeľky Považského osvetového strediska :

Magdaléna Martišková, Osemročné gymnázium, Topoľčany,

Cena riaditeľky ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové:

Pavla Tarožíková,  ZŠ Papradno,

 

1. miesto – Natália Čonková,  ZŠ Pavla Dobšinského, Rimavská Sobota,

2. miesto – Alžbeta Marková, Gymnázium, Topoľčany,

3. miesto – Róbert Bánoš, ZŠ Gejzu Dusíka, Galanta.

 

 

2. kategória : dospelí

 

Čestné uznanie:

Erik Kováč,  Gymnázium,  Považská Bystrica,

Cenu MO Matice slovenskej v Považskej Bystrici:    

Mária Gáboríková, Papradno,

Cenu riaditeľky ZŠ Dominika Tatarku, Plevník-Drienové:

Diana Cehláriková, Gymnázium Považská Bystrica,

Cena riaditeľky Považskej knižnice v Považskej Bystrici:

Erika Sukovská , Považská  Bystrica,

Cena riaditeľky Považského osvetového strediska :

Mário Lukáč, Podvažie - časť mesta  Považská Bystrica


Cena poroty:

Veronika Kováčová, Gymnázium , Považská Bystrica,

 

1. miesto:  Andrea Kvaššayová,  Považská Bystrica,

2. miesto: Jaroslav Bečka, Banská Bystrica,

3. miesto: Ivana Piačková, Považská Bystrica.

 

 Fotografie z Vyhodnotenia 14. ročníka súťaže "O cenu Dominika Tatarku" si môžete pozrieť TU!

 

 

Organizácia školského roka 2015/2016


Organizácia školského roka 2015-2016

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2015. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2015 (streda).

2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2016 (piatok).

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2016 (utorok) a končí sa 30. júna 2016 (štvrtok).

 Termíny školských              
 prázdnin v šk. roku
 2015/2016

Posledný deň         
vyučovania pred
začiatkom prázdnin         
Termín prázdnin                                    Začiatok vyučovania po prázdninách
 jesenné 28. október 2015
 /streda/
 29. október - 30. október 2015  2. november 2015
 /pondelok/
 vianočné 22. december 2015
 /utorok/
 23.december 2015 - 7. január 2016 8. január 2016
 /piatok/
 polročné 29. január 2016
 /piatok/
 1. február 2016 /pondelok/ 2. február 2016
 /utorok/
 jarné
 (Trenčiansky kraj)
 26. február 2016
 /piatok/
 29. február - 4. marec 2016  7. marec 2016
 /pondelok/ 
 veľkonočné 23. marec 2016
 /streda/
 24. marec - 29. marec 2016 30. marec 2016
 /streda/ 
 letné 30. jún 2016
 /štvrtok/
 1. júl - 2. september 2016  5. september 2016
 /pondelok/ 

Testovania a merania:


Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2015 alebo T5-2015) sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika.

Ďalšie informácie na www.nucem.sk.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2016 sa uskutoční 6. apríla 2016 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 19. apríla 2016 (utorok)
3. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl a stredných škôl na základe poverenia odboru školstva okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „OŠ OÚ“) poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.
4. Na vybraných základných školách bude v období február a máj 2016 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.
5. Informácie o Testovaní 9-2016 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 

Medzinárodné merania

1. V septembri 2014 sa začne príprava overovania nástrojov medzinárodnej štúdie IEA PIRLS 2016. Administráciu testovania v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými školami na jar 2016. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov, rodičov týchto žiakov, riaditeľov a učiteľov vyučujúcich žiakov 4. ročníka zo škôl vybraných do vzorky. Výskum IEA PIRLS je zameraný na zisťovanie čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl.

2. Informácie o medzinárodných testovaniach sú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Medzinárodné merania. 

 

 

Škola otvorená žiakom, rodičom, verejnosti, aj novým trendom

 

Ďalšie informácie...