O cenu Dominika Tatarku - pozvánka na vyhodnotenie

 

 

 

Organizácia školského roka 2015/2016


Organizácia školského roka 2015-2016

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2015. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2015 (streda).

2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2016 (piatok).

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2016 (utorok) a končí sa 30. júna 2016 (štvrtok).

 Termíny školských              
 prázdnin v šk. roku
 2015/2016

Posledný deň         
vyučovania pred
začiatkom prázdnin         
Termín prázdnin                                    Začiatok vyučovania po prázdninách
 jesenné 28. október 2015
 /streda/
 29. október - 30. október 2015  2. november 2015
 /pondelok/
 vianočné 22. december 2015
 /utorok/
 23.december 2015 - 7. január 2016 8. január 2016
 /piatok/
 polročné 29. január 2016
 /piatok/
 1. február 2016 /pondelok/ 2. február 2016
 /utorok/
 jarné
 (Trenčiansky kraj)
 26. február 2016
 /piatok/
 29. február - 4. marec 2016  7. marec 2016
 /pondelok/ 
 veľkonočné 23. marec 2016
 /streda/
 24. marec - 29. marec 2016 30. marec 2016
 /streda/ 
 letné 30. jún 2016
 /štvrtok/
 1. júl - 2. september 2016  5. september 2016
 /pondelok/ 

Testovania a merania:


Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2015 alebo T5-2015) sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika.

Ďalšie informácie na www.nucem.sk.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2016 sa uskutoční 6. apríla 2016 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 19. apríla 2016 (utorok)
3. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl a stredných škôl na základe poverenia odboru školstva okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „OŠ OÚ“) poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.
4. Na vybraných základných školách bude v období február a máj 2016 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.
5. Informácie o Testovaní 9-2016 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 

Medzinárodné merania

1. V septembri 2014 sa začne príprava overovania nástrojov medzinárodnej štúdie IEA PIRLS 2016. Administráciu testovania v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými školami na jar 2016. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov, rodičov týchto žiakov, riaditeľov a učiteľov vyučujúcich žiakov 4. ročníka zo škôl vybraných do vzorky. Výskum IEA PIRLS je zameraný na zisťovanie čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl.

2. Informácie o medzinárodných testovaniach sú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Medzinárodné merania. 

 

 

Škola otvorená žiakom, rodičom, verejnosti, aj novým trendom

 

Ďalšie informácie...