Zber papiera a železa


Základná škola Dominika Tatarku bude v mesiaci APRÍL organizovať

ZBER PAPIERA  a   ZBER ŽELEZA.

Papier sa bude zberať do kontajnera pristaveného na školskom dvore dňa 13. apríla 2015 (pondelok) v čase od 7.00 do 15.30 hod. jeden týždeň. V piatok bude papier odvezený.

Železo môžete voziť od 8. apríla 2015 (streda) na školský dvor v čase od 13.00 hod. do 16.00 hod.

Ďakujeme vopred  všetkým rodičom a priateľom školy za pomoc.

Financie budú využité na mimoškolskú činnosť.

 

O CENU DOMINIKA TATARKU - Propozície XIII. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže

Ďalšie informácie...

 

Škola otvorená žiakom, rodičom, verejnosti, aj novým trendom

 

Ďalšie informácie...

 

Klimatické raňajky

V stredu 25.2.2015 sa na našej škole uskutočnil environmentálny program Zelenej školy pod názvom “Klimatické raňajky“.

Navštívila nás pani Danka Palkechová z Dubnice nad Váhom. Programu sa zúčastnilo 20 žiakov z 5. až 9. triedy.

Na úvod pani Palkechová vysvetlila deťom pojmy: počasie, podnebie, klíma, podnebné pásma, klimatické zmeny, atď. Potom žiakov pozvala na raňajky. Žiaci stolovali a zároveň  pozorovali  kartičky pri potravinách zo Slovenska a zahraničia.

Po chutnom  občerstvení sme pokračovali vo vzdelávacom programe. Pani Palkechová vysvetlila ďalšie informácie: skleníkový efekt, globálne otepľovanie, potravinové míle, negatívne spôsoby pestovania rastlín a chovu zvierat.

Na záver žiaci pochopili, že keď nakupujeme zahraničné výrobky podporujeme dovoz potravín z iných krajín a ich ekonomiku. Každá potravina má svoje míle. Je to cesta od výrobcu až na náš stôl. Doprava znečisťuje ovzdušie.  Podieľame sa na klimatických zmenách našej planéty. Podporujme slovenské výrobky, domáce potraviny, náš trh a ekonomiku nášho regiónu. J

            Vstup do fotogalérie z uvedenej akcie: Cool
 

2% z Vašej dane - kvalitnejšie vzdelávanie

Vážení  rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Ďakujeme!

Na stiahnutie:
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) dane

 

Zápis do 1. ročníka

Deň 29.1.2015 bol pre našu školu významným dňom. Na zápis do prvej triedy k nám prišli budúci prváčikovia. Pri vstupných dverách ich čakali „veľkí žiaci“ (štvrtáci). Obliekli si veselé karnevalové masky, aby zaujali a rozosmiali svoje okolie. Odviedli naše budúce prváčence do triedy, kde ich čakali milé pani učiteľky. Tie dávali deťom rôzne úlohy. Chlapci aj dievčatká boli veľmi šikovní. S úsmevom, bez strachu odpovedali na zadané otázky. Veľmi sa tešili na deň, keď nastúpia do prvej triedy. Samozrejme tešia sa aj pani učiteľky.

Skrátený prístup k fotografiám zo zápisu prváčikov: fotogaléria

 

Komparo 2014/2015

 

Organizácia školského roka 2014/2015


Organizácia školského roka 2014-2015

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2014. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2014 (utorok).

2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30. januára 2015 (piatok).

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2015 (utorok) a končí sa 30. júna 2015 (utorok).

 Termíny školských              
 prázdnin v šk. roku
 2014/2015

Posledný deň         
vyučovania pred
začiatkom prázdnin         
Termín prázdnin                                    Začiatok vyučovania po prázdninách
 jesenné 29. október 2014
 /streda/
 30. október - 31.október 2014  3. november 2014
 /pondelok/
 vianočné 19. december 2014
 /piatok/
 22.december 2014 - 7. január 2015 8. január 2015
 /štvrtok/
 polročné 30. január 2015
 /piatok/
 2. február 2015 /pondelok/ 3. február 2015
 /utorok/
 jarné
 (Trenčiansky kraj)
 13. február 2015
 /piatok/
 16. február - 20. február 2015  23. február 2015
 /pondelok/ 
 veľkonočné 1. apríl 2015
 /streda/
 2. apríl - 7. apríl 2015 8. apríl 2015
 /streda/ 
 letné 30. jún 2015
 /utorok/
 1. júl - 31. august 2015  2. september 2015
 /streda/ 

Testovania a merania:


Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Na vybraných základných školách bude 12. novembra 2014 prebiehať overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 5. Uskutoční sa z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Ďalšie informácie na www.nucem.sk.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2015 sa uskutoční 15. apríla 2015 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 21. apríla 2015 (utorok)
3. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl a stredných škôl na základe poverenia odboru školstva okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „OŠ OÚ“) poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.
4. Na vybraných základných školách bude v období február a máj 2015 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.
5. Informácie o Testovaní 9-2015 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 

Medzinárodné merania

1. V septembri 2014 sa začne príprava hlavného merania medzinárodnej štúdie OECD PISA 2015. Administráciu overovania nástrojov na hodnotenie prírodovednej gramotnosti pre túto štúdiu v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými a strednými školami na jar v roku 2015. Súčasťou výskumu budú aj dotazníky pre riaditeľov a žiakov zúčastnených škôl. Hlavné testovanie bude prebiehať v elektronickej podobe.

2. V septembri 2014 sa začne príprava hlavného testovania medzinárodnej štúdie IEA TIMSS 2015. Administráciu v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými školami na jar 2014. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov, riaditeľov a učiteľov vyučujúcich žiakov 4. ročníka zo škôl vybraných do vzorky. Výskum IEA TIMSS je zameraný na zisťovanie matematických a prírodovedných vedomostí a zručností žiakov 4. ročníka.

3. V septembri 2014 sa začne príprava overovania nástrojov medzinárodnej štúdie IEA PIRLS 2016. Administráciu pilotného testovania v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými školami na jar 2015. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov, rodičov týchto žiakov, riaditeľov a učiteľov vyučujúcich žiakov 4. ročníka zo škôl vybraných do vzorky. Výskum IEA PIRLS je zameraný na monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl a skúma viaceré úrovne porozumenia textov rozličného typu.

 

Posledná úprava ( Piatok, 30 Január 2015 08:49 )