Oznámenie - voľby do Rady školy

Oznamujeme rodičom, že v pondelok  15. februára 2016 sa budú v budove Základnej školy Dominika Tatarku v Plevníku-Drienovom v čase od 7. 00 hod. do 17.00 hod. konať voľby zástupcov rodičov do Rady školy.

Každý rodič dostane hlasovací lístok s navrhnutými kandidátmi, kde môže zakrúžkovať maximálne 4 kandidátov z radov rodičov, prípadne navrhnúť vlastného kandidáta.

Rada školy je poradným samosprávnym orgánom, ktorý presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy. Je volená na funkčné obdobie 4 rokov (t.z. na obdobie rokov 2016 až 2020).

Žiadame všetkých rodičov, aby sa volieb zúčastnili, pretože voľby sú platné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina rodičov.

V prípade malej účasti rodičov by sa voľby museli opakovať.
 

2 % z daní za rok 2014


Vážení rodičia a priatelia školy.

 

Ďakujeme Vám, že  darovaním 2% z dane ste pomohli našej základnej škole skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. Za rok 2014 sme získali 682,53 €.

2 % zo svojich daní z príjmov ste darovali  neziskovej organizácii - nášmu Rodičovskému  združeniu pri Základnej škole Dominika Tatarku v Plevníku-Drienovom. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech  detí.

 

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
  • skvalitnenie vybavenia školy,
  • podporu talentovaných žiakov, ich zapojenie do súťaží a olympiád,
  • mimoškolskú činnosť základnej školy. 

 

Plevník-Drienové  5.10.2015 

                                     Kolektív zamestnancov a žiakov základnej školy

 

Organizácia školského roka 2015/2016


Organizácia školského roka 2015-2016

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2015. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2015 (streda).

2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2016 (piatok).

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2016 (utorok) a končí sa 30. júna 2016 (štvrtok).

 Termíny školských              
 prázdnin v šk. roku
 2015/2016

Posledný deň         
vyučovania pred
začiatkom prázdnin         
Termín prázdnin                                    Začiatok vyučovania po prázdninách
 jesenné 28. október 2015
 /streda/
 29. október - 30. október 2015  2. november 2015
 /pondelok/
 vianočné 22. december 2015
 /utorok/
 23.december 2015 - 7. január 2016 8. január 2016
 /piatok/
 polročné 29. január 2016
 /piatok/
 1. február 2016 /pondelok/ 2. február 2016
 /utorok/
 jarné
 (Trenčiansky kraj)
 26. február 2016
 /piatok/
 29. február - 4. marec 2016  7. marec 2016
 /pondelok/ 
 veľkonočné 23. marec 2016
 /streda/
 24. marec - 29. marec 2016 30. marec 2016
 /streda/ 
 letné 30. jún 2016
 /štvrtok/
 1. júl - 2. september 2016  5. september 2016
 /pondelok/ 

Testovania a merania:


Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2015 alebo T5-2015) sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika.

Ďalšie informácie na www.nucem.sk.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2016 sa uskutoční 6. apríla 2016 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 19. apríla 2016 (utorok)
3. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl a stredných škôl na základe poverenia odboru školstva okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „OŠ OÚ“) poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.
4. Na vybraných základných školách bude v období február a máj 2016 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.
5. Informácie o Testovaní 9-2016 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 

Medzinárodné merania

1. V septembri 2014 sa začne príprava overovania nástrojov medzinárodnej štúdie IEA PIRLS 2016. Administráciu testovania v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými školami na jar 2016. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov, rodičov týchto žiakov, riaditeľov a učiteľov vyučujúcich žiakov 4. ročníka zo škôl vybraných do vzorky. Výskum IEA PIRLS je zameraný na zisťovanie čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl.

2. Informácie o medzinárodných testovaniach sú zverejnené na www.nucem.sk v sekcii Medzinárodné merania. 

 

 

Športový deň v priateľskej ZŠ Lešná

Tento rok naša partnerská škola v Lešnej, pri príležitosti výročia obce, nás opäť pozvala k nim na športový deň. Po celoročnej práci, spojenej s náročnými povinnosťami v škole, sa všetci vybraní žiaci veľmi potešili. Tí, ktorí už mali možnosť zúčastniť sa takéhoto výletu, vedeli, že tento deň zaručuje plno nezabudnuteľných zážitkov a príjemne prežitých chvíľ u našich českých kamarátov.
Na nepríjemné ranné vstávanie dňa 12. júna všetci zabudli hneď, ako nastúpili do autobusu. V autobuse panovala dobrá nálada a cesta všetkým rýchlo ubehla. Hneď po príchode do školy nás srdečne a veľmi milo privítali nielen učitelia, ale aj žiaci. Všetky veci sme si zložili v šatniach a plní odhodlania vyhrať putovný pohár, sme vybehli na školský dvor.  Športové aktivity, ktorých sme sa zúčastnili, boli okrem vybíjanej, ping-pongu, streľby zo vzduchovky aj florbal, štafeta a futbal. Našich chlapcov trošku potrápili pri florbale, ale držali sa statočne. Naopak súboj vo vybíjanej sa nášmu tímu vydaril, pretože nad českými súpermi sme s náskokom vyhrali.
O víťazovi sa  rozhodlo v štafetovom behu, ktorý sme prehrali len o malý kúsok.
Návšteva zámku Lešná bola príjemným spestrením športového dňa. Po návrate zo zámku našich žiakov čakal ešte náročný zápas vo futbale. Úspech sa aj v tomto stretnutí  pripísal na českú stranu.Na záver sme sa rozlúčili pokrikom: „Nie je dôležité vyhrať, ale zvíťaziť!“ To všetkých rozveselilo a zároveň aj rozosmialo. Pohodová atmosféra tu vládla až do poslednej chvíle. Pri rozlúčke sme nezabudli ani na pozvanie Lešňanov k nám. O rok sa teda uvidíme na Slovensku. „Už teď se k vám moc, moc těšíme!“ znelo celkom na záver z úst našich českých priateľov.
 

Škola otvorená žiakom, rodičom, verejnosti, aj novým trendom

 

Ďalšie informácie...