Poďakovanie rodičom a priateľom školy


Rodičovské združenie pri Základnej škole Dominika Tatarku
oznamuje rodičom, že za kalendárny rok 2013 sme získali na 2 % z daní celkovo: 736,49  €.

Financie boli využité podľa Vnútornej smernice RZ na čerpanie financií na

- skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole, skvalitnenie vybavenia školy,

- podporu talentovaných žiakov, ich zapojenie do súťaží a olympiád, cestovné žiakov na súťaže, olympiády,

- drobné odmeny za súťaže a knižné publikácie pre žiakov, divadelné  predstavenia a výchovné koncerty,

- na mimoškolskú a krúžkovú činnosť.

Vážení rodičia a priatelia školy,

 

Ďakujeme Vám, že  darovaním 2% z dane ste pomohli našej základnej škole skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.

 

2% zo svojich daní z príjmov ste darovali  neziskovej organizácii – nášmu Rodičovskému  združeniu pri Základnej škole Dominika Tatarku v Plevníku-Drienovom.

Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech  detí. 

 

Plevník-Drienové  25.11.2014

 

                                                              Vedenie školy, Rodičovská rada a kolektív zamestnancov a žiakov základnej školy
 

Súťaž o nakjrajší jesenný veniec

V mesiaci október sa na našej škole uskutočnila súťaž o najkrajší jesenný veniec. Do súťaže sa zapojili žiaci 1. a 2. stupňa. Pri výrobe jesenného venca mohli žiaci používať iba prírodné materiály (napr.: gaštany, lístie, ovocie...), pričom počet druhov prírodných materiálov musel byť minimálne 5. Hodnotila sa najmä vizuálna stránka venca a osobitne sa oceňoval 1. a 2. stupeň.
Žiaci sa do súťaže postupne zapájali a ich „umelecké diela“ boli vystavené na chodbe pred zborovňou, kde sa mohli všetci prísť pozrieť a inšpirovať sa. Všetci žiaci pri výrobe svojich vencov boli veľmi kreatívni a nápadití, len 9-ty ročník zhotovil trochu netradičný druh jesenného venca či ikebany, čo sa porote veľmi páčilo. Vyhodnocovacia komisia rozhodla, že prvé miesto na 1. stupni bude patriť 2. triede a víťazstvo na 2. stupni patrí až dvom triedam, a to 5-tej a 9-tej. Výhercovia súťaže získali sladkú odmenu.

 

Medzinárodný deň školských knižníc

Dňa 27.10 2014 sme sa zapojili do 10. ročníka celoslovenského projektu Slovenskej pedagogickej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc: “Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. Téma: Sila prostredníctvom spoločenstva - kolegialita, rozmanitosť, vízia nás oslovila. Žiaci na 2. stupni, pod vedením pani učiteliek Mgr. Miroslavy Rókovej a Mgr. Želmíry Cingelovej,  si pripravili pre žiakov 1. stupňa aktivity práce s knihami.

Piata trieda si pripravila úryvok z knihy od Astrid Lindgrenovej Karlsson zo strechy. Text sa naučili  pekne čítať. Žiaci si doma pripravili oblečenie, aké mal Karlsson. Vypchali si brušká a na modré tričká prišili veľké gombíky z kartónu. Pre mladších spolužiakov si pripravili deky na čítanie v kruhu, veľké papiere,  vodové farby a štetce na tvorbu ilustrácie.

Šiestaci mali úryvok z knihy O psíčkovi a mačičke. Chlapci boli prezlečení za psíčkov a dievčatá za mačičky. Prichystali deky a nacvičili dialogizované čítanie úryvku: Ako psíček s mačičkou prali bielizeň. Nájdi sedem rozdielov, vyfarbi obrázok, kvíz s úlohami na porozumenie prečítaného textu, bludisko, pexeso, skladačku a  omaľovanku  s mašľou.

Siedmaci si vybrali rozprávku od zberateľa slovenských ľudových rozprávok Pavla Dobšinského: Soľ nad zlato. Pripravili v triede rozprávkový les, stromy, kvety. Boli prezlečení za postavy z rozprávky. Nechýbala Maruška, starenka, princ, dcéry, kráľ, ale i rozprávač. Každý šiestak sa naučil text pre svoju postavu z príbehu. Nácvik divadla, príprava kostýmov a úloh na porozumenie rozprávky im zabrala veľa času. Obrázkový kvíz, písaná, rozstrihaná osnova a puzzle boli len jednou z mála aktivít, ktoré pripravili pre mladších spolužiakov.

Žiaci z ôsmej triedy si nacvičili divadlo:  Snehulienka netradične, v ktorej bolo ukrytých  šesť rozprávok. K divadlu si pripravili netradičný hudobný doprovod s modernými piesňami. Mladší spolužiaci museli dávať veľký pozor na to, aby postrehli všetky pomiešané rozprávky: Šmolkov, Šreka, princa z  Popolušky, Ruženku, Červenú Čiapočku a Snehulienku ako nosnú tému.

Deviataci si pripravili prezentáciu a kvíz zameraný na Slovenské ľudové rozprávky. Boli oblečení ako kedysi v ľudových krojoch a kostýmoch. Pripravili si úryvky zo slovenských ľudových rozprávok a otázky, ako sa rozprávky skončili. Každý deviatak mal masku postavy z niektorej slovenskej ľudovej rozprávky. Čert, princezné, .... O bračekovi jelenčekovi... 

Pani učiteľky pripravili pre žiakov odmeny - farebné kartičky s nápisom: „Si skvelý/á čitateľ/ka“,  na pamiatku tohto pekného dňa a cukríky. Najviac nás potešila radosť a zážitky detí, nové vedomosti o knihách a motivácia čítať.

 

Viac:  Fotogaléria

 

Svetový deň zvierat

Dňa 4.10. bol Svetový deň zvierat, ktorý sme si pripomenuli aj na našej škole. Žiaci si doniesli svojich domácich miláčikov, plyšákov a krásne si vyzdobili svoje triedy. Mali sme tu rôzne zvieratá, napríklad: morčatá, zajacov, korytnačky, škrečkov dokonca i vtáčika a potkana.

Počas dňa prebiehala aj súťaž, ktorú si pripravili naše deviatačky. Prišla k nám milá návšteva  psovodov záchranárov zo Žiliny, ktorí nám ukázali ako cvičia psov a ako postupujú pri pátraní po nezvestných živých osobách. Mali so sebou aj cvičené prasiatko, ktoré si sami vycvičili. Ukázali nám ako vie dokonca aj prasa nájsť strateného živého človeka.

Tento deň si všetci žiaci užili, pretože nám väčšinu dňa zvieratká  spríjemňovali učenie.       

Viac: Fotogaléria

 

Základný plavecký výcvik

Žiaci tretieho ročníka sa v dňoch 6.10. – 10.10.2014  zúčastnili plaveckého výcviku na krytej plavárni v Považskej Bystrici. Na výcviku sa zúčastnilo 10 žiakov - 6 dievčat a 4 chlapci.

Žiakom sa venovali dvaja tréneri plávania. Výcvik sa každý deň začínal rozcvičkou na suchu. Potom sa deti hrali vo vode  pod vedením trénerov. Ďalej sa učili správne dýchať vydychovaním do vody, dýchať pri plávaní, splývať a plávať rôzne plavecké štýly. Skákali a plávali v hlbokej vode a mali rôzne súťaže. Deti plávali na výdrž, na rýchlosť, prekonávali prekážky vo vode.

Na záver každý žiak dostal „Mokré vysvedčenie“, kde mal napísaný počet metrov, ktoré preplával.

Žiakom sa plavecký výcvik veľmi páčil.

 

Organizácia školského roka 2014/2015


Organizácia školského roka 2014-2015

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2014. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2014 (utorok).

2. Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30. januára 2015 (piatok).

3. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2015 (utorok) a končí sa 30. júna 2015 (utorok).

 Termíny školských              
 prázdnin v šk. roku
 2014/2015

Posledný deň         
vyučovania pred
začiatkom prázdnin         
Termín prázdnin                                    Začiatok vyučovania
po prázdninách
 
 jesenné 29. október 2014
 /streda/
 30. október - 31.október 2014  3. november 2014
 /pondelok/
 vianočné 19. december 2014
 /piatok/
 22.december 2014 - 7. január 2015 8. január 2015
 /štvrtok/
 polročné 30. január 2015
 /piatok/
 2. február 2015 /pondelok/ 3. február 2015
 /utorok/
 jarné
 (Trenčiansky kraj)
 13. február 2015
 /piatok/
 16. február - 20. február 2015  23. február 2015
 /pondelok/ 
 veľkonočné 1. apríl 2015
 /streda/
 2. apríl - 7. apríl 2015 8. apríl 2015
 /streda/ 
 letné 30. jún 2015
 /utorok/
 1. júl - 31. august 2015  2. september 2015
 /streda/ 

Testovania a merania:


Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Na vybraných základných školách bude 12. novembra 2014 prebiehať overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 5. Uskutoční sa z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Ďalšie informácie na www.nucem.sk.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9–2015 sa uskutoční 15. apríla 2015 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
2. Náhradný termín testovania sa uskutoční 21. apríla 2015 (utorok)
3. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl a stredných škôl na základe poverenia odboru školstva okresného úradu v sídle kraja (ďalej len „OŠ OÚ“) poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.
4. Na vybraných základných školách bude v období február a máj 2015 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.
5. Informácie o Testovaní 9-2015 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 

Medzinárodné merania

1. V septembri 2014 sa začne príprava hlavného merania medzinárodnej štúdie OECD PISA 2015. Administráciu overovania nástrojov na hodnotenie prírodovednej gramotnosti pre túto štúdiu v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými a strednými školami na jar v roku 2015. Súčasťou výskumu budú aj dotazníky pre riaditeľov a žiakov zúčastnených škôl. Hlavné testovanie bude prebiehať v elektronickej podobe.

2. V septembri 2014 sa začne príprava hlavného testovania medzinárodnej štúdie IEA TIMSS 2015. Administráciu v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými školami na jar 2014. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov, riaditeľov a učiteľov vyučujúcich žiakov 4. ročníka zo škôl vybraných do vzorky. Výskum IEA TIMSS je zameraný na zisťovanie matematických a prírodovedných vedomostí a zručností žiakov 4. ročníka.

3. V septembri 2014 sa začne príprava overovania nástrojov medzinárodnej štúdie IEA PIRLS 2016. Administráciu pilotného testovania v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými školami na jar 2015. Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov, rodičov týchto žiakov, riaditeľov a učiteľov vyučujúcich žiakov 4. ročníka zo škôl vybraných do vzorky. Výskum IEA PIRLS je zameraný na monitorovanie úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl a skúma viaceré úrovne porozumenia textov rozličného typu.